Personvernerklæring

Datasikkerhet er viktig for Asmodee. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi håndterer og behandler dine personopplysninger når du bruker produktene eller tjenestene som Asmodee tilbyr.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi håndterer de personopplysningene som vi samler inn fra deg eller fra en tredjepart, og på hvilket juridisk grunnlag dette foregår. Du får også informasjon om dine rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger.

Vi kan samle inn personopplysninger fra deg som et ledd i vår forretning, blant annet når du bruker våre applikasjoner og nettsider, når du deltar i våre konkurranser eller deltar i turneringer, eller når du kontakter oss eller ber om informasjon fra oss.

 

SJEKK OM DET ER KONSEKVENS I TEKSTEN

 

 

 1. Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
 2. Minimumsalder
 3. Hvilke personlige opplysninger behandler vi?
 4. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?
 5. Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?
 6. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?
 7. Sikkerhet
 8. Dine rettigheter
 9. Kontakt og klager
 10. Endringer i personvernerklæringen

 

 

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Asmodee Holding, et fransk selskap med selskapsformen Société par actions simplifiée, og med registrert hovedkontor i 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, registrert i handels- og selskapsregisteret i Versailles under nummer 798 660 833 («Asmodee» eller «vi») er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

 

 

Minimumsalder

Å beskytte barns sikkerhet og personvern er svært viktig for oss. Vi samler ikke bevisst inn eller bruker personopplysninger fra noen under minimumsalderen som kreves av lokale myndigheter (f.eks. 15 år i Frankrike) uten samtykke fra både barnet og foreldre eller person med foreldreansvar. Derfor bekrefter du at du oppfyller minstealderen eller eldre når du oppgir dine personopplysninger i forhold til våre produkter eller tjenester. Hvis du er under den påkrevde alderen, må du be om samtykke fra din forelder eller verge for å gi oss dine personopplysninger. I dette tilfellet, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnitt 9 nedenfor.

 

Hvilke personlige opplysninger behandler vi?

Vi samler inn forskjellig informasjon om deg, for eksempel:

 • Identifikasjonsdata som for- og etternavn og fødselsdato,
  • Personlige opplysninger, for eksempel din personlige e-post eller postadresse,
  • Forbindelsesopplysningene når du går inn på våre applikasjoner og nettsteder,
  • Dine personlige preferanser med hensyn til bruken av spillene våre,
  • Dine matpreferanser ved turneringer der vi serverer mat til deltakere, og
  • Annen informasjon som er nødvendig for å tilby våre produkter og tjenester, og for å svare på dine henvendelser.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker dine personopplysninger til formålene nedenfor. Når vi behandler dine personlige opplysninger foregår det på det juridiske grunnlag som er angitt i tabellen nedenfor.

 

Formål med behandlingen Rettslig grunnlag
For å besvare dine forespørsler og klager for bestemte produkter og tjenester. Denne behandlingen er nødvendig for å utføre kontrakten mellom deg og Asmodee.
For å administrere din personlige Asmodee-konto. Denne behandlingen er nødvendig for å utføre kontrakten mellom deg og Asmodee.
For å forbedre vår forståelse av kundene våre. Vi anser at det er vår legitime interesse å forstå kundene våre slik at vi kan utvikle relevante produkter og tjenester
For å forbedre markedsføringskampanjene våre Vi anser at det er i vår legitime interesse å forstå hvilke markedsføringskanaler som gjør det mulig for oss å ha effektive markedsføringskampanjer. Men der loven krever at Asmodee innhenter ditt samtykke for å måle effektiviteten til våre kampanjer, vil Asmodee innhente ditt samtykke før behandlingen.
For å administrere kampanjetilbud, konkurranser eller andre reklamebegivenheter, for eksempel turneringer, og varsle vinnere. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og Asmodee.
For å svare på dine spørsmål. Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse i å kommunisere med våre kunder og/eller brukere av våre spill og/eller våre applikasjoner og nettsteder.
For å sende deg markedskommunikasjon angående våre tjenester og produkter. Vi anser det for å være en legitim interesse å sikre at kundene fortløpende blir oppdatert om våre produkter og tjenester, da det hjelper oss med å drive eller utvikle forretningen. Men vi er lovmessig forpliktet til å innhente ditt samtykke innen vi sender ut slike informasjoner og vi innhenter derfor ditt samtykke som grunnlag for behandlingen.
For å overholde gjeldende lover, rettigheter og forpliktelser, andre rettslige prosesser eller myndighetskrav. Denne behandlingen er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser.
For å oppfylle våre avtaler med våre kunder. Vi anser at vi har en legitim interesse i å sikre at våre kontrakter utføres korrekt og i å forsvare våre rettigheter der det er nødvendig.
For å oppfylle våre juridiske rettigheter og forpliktelser, og for ethvert formål i forbindelse med juridiske krav fremsatt av eller mot eller på annen måte involverer kunder. Vi anser at vi har en legitim interesse i å beskytte organisasjonen vår mot brudd på juridiske forpliktelser den har og å forsvare seg mot rettssaker.
For å beskytte rettighetene til tredjeparter. Denne behandlingen er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som Asmodee er underlagt. Denne behandlingen er også nødvendig for formålet med de legitime interessene som Asmodee forfølger. Vi anser at vi har en legitim interesse i å sikre at våre aktiviteter ikke krenker noen tredjeparts rettigheter.
Med tanke på og/eller i forbindelse med en forretningstransaksjon som fusjoner, restruktureringer eller salg. Vi anser at vi har en legitim interesse ettersom vi trenger å kunne ta beslutninger knyttet til fremtiden til vår virksomhet for å bevare vår forretningsdrift eller utvide virksomheten vår.

 

 

 

 

Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi deler etter behov dine personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter:

 • Andre enheter i Asmodee-gruppen (listen over Asmodee datterselskaper er tilgjengelig her),
  • Tredjeparts tjenesteleverandører (vedr. vedlikehold, lagring, betaling, logistikk, markedsføringstjenester osv.), for formålene beskrevet i avsnitt 4 ovenfor,
  • Våre profesjonelle rådgivere som advokater og regnskapsførere, revisorer,
  • Aksjonærer
  • Offentlige og regulerende myndigheter,
  • Yrkesskadeerstatning eller andre relevante forsikringsgivere,
  • Regulerende myndigheter/skattemyndigheter/bedriftsregistre,
  • Banker.

Vær oppmerksom på at denne listen ikke er uttømmende, og det kan være andre eksempler der vi på grunnlag av vår legitime interesse, gjeldene lover eller for å oppfylle juridiske forpliktelser er nødsaget til å dele med andre parter.

I denne sammenhengen kan dine personopplysninger overføres utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), til land som ikke tilbyr et beskyttelsesnivå for personopplysninger tilsvarende det som tilbys innenfor EØS, som Kina, USA, Canada, osv. I fravær av en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen, vil overføringen av dine personopplysninger skje i henhold til standard  kontraktbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen og/eller i henhold til enhver annen juridisk beskyttelsesmekanisme i samsvar med gjeldende lov.

 

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Generelt oppbevarer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for. Vi oppbevarer generelt dine personopplysninger i den varigheten som er strengt nødvendig for å administrere forholdet vårt til deg. Men, med mindre du protesterer, beholder vi gjerne dine personopplysninger til bruk til markedsføringsformål i en ytterligere 3-års periode etter slutten av vårt forhold til deg.

I tillegg kan vi oppbevare personopplysninger i lengre perioder, for eksempel når vi er pålagt å gjøre det i henhold til juridiske, skattemessige og regnskapsmessige krav, eller der slike data er nødvendige for å fastslå eksistensen av en rettighet eller kontrakt. I så fall vil dine personopplysninger bli arkivert og oppbevart i den varigheten som er pålagt av gjeldende lov, eller i varigheten av gjeldende foreldelsesfrist.

Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige, vil vi slette eller anonymisere dem.

 

Sikkerhet

Det å holde dine personopplysninger sikre er viktig for oss, og vi har implementert hensiktsmessige retningslinjer for informasjonssikkerhet, regler og tekniske tiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, feil bruk eller avsløring, uautorisert modifikasjon og ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap.

Alle våre partnere, ansatte, konsulenter, arbeidere og databehandlere, som har tilgang til og er knyttet til behandlingen av personopplysninger, har taushetsplikt.

 

Dine rettigheter?

Du har en rekke rettigheter i forhold til dine personopplysninger. Mer informasjon om hver av disse rettighetene er angitt nedenfor:

 

 • Tilbaketrekking av samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med hensyn til enhver behandling av personopplysninger basert på ditt samtykke, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket ditt før tilbaketrekkingen.
 • Innsikt. Du har rett til innsikt i dine personopplysninger som vi behandler og etter ønske om våre behandlingsmetoder samt gi deg en kopi av dem.
 • Utbedring. Du kan be oss om å rette eller komplettere unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.
 • Sletting. Du kan be oss om å slette dine personopplysninger i følgende tilfeller: der det ikke lenger er nødvendig for formålene de ble samlet inn for; du trakk tilbake ditt samtykke; du protesterte mot behandlingen av dine personopplysninger; dine personopplysninger har blitt behandlet ulovlig; eller for å overholde en juridisk forpliktelse. Vi er ikke pålagt å etterkomme forespørselen din, spesielt hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse eller for å etablere, utøve eller forsvare juridiske skrav.
 • Begrensning. Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger (dvs. beholde men ikke bruke dine personopplysninger) der: nøyaktigheten av dine personopplysninger bestrides; behandlingen er ulovlig, men du vil ikke at den skal slettes; det er fortsatt nødvendig å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; for å verifisere eksistensen av overordnede grunner etter utøvelse av din rett til innsigelse. Vi kan fortsette å bruke dine personopplysninger etter en forespørsel om begrensning, der: vi har ditt samtykke; å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.
 • Portabilitet. Du kan be oss om å gi dine personopplysninger til deg i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format, eller du kan be om å få dem «portert» direkte til en annen behandlingsansvarlig, men bare der behandlingen er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt med deg, og behandlingen utføres på automatisk vis.
 • Rett til å gjøre innsigelser mot behandling på grunnlag av legitime interesser: Der vi stoler på legitim interesse for å behandle personopplysninger (se avsnitt 4), har du rett til å protestere mot den behandlingen. Hvis du protesterer, må vi stoppe den behandlingen med mindre vi enten kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvor vi trenger å behandle dataene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
 • Rett til å motsette seg behandling for markedsføringsformål. Der vi behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot den behandlingen når som helst.

 

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter gjeldende lov. I Frankrike er CNIL tilsynsmyndigheten for beskyttelse av personopplysninger.

For å gjøre en eller flere av dine rettigheter angående dine personopplysninger gjeldende, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det til oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt.

 

Kontakt og klager

For ytterligere informasjon om dine rettigheter eller hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt privacy-holding[AT]asmodee.com.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi gjør fra tid til annen endringer i denne personvernerklæringen, for eksempel for å overholde nye lovmessige krav, tekniske krav eller god handelspraksis. Vi vil varsle deg i tilfelle av vesentlige endringer.

Siste oppdatering: 21. februar 2022.